De onderhoudswijzer – Weet waar je aan toe bent en voorkom onverwachte kosten.

Aanvullende informatie omtrent het opzeggen van uw huurcontract
U heeft een huurovereenkomst voor een minimale periode (meestal 12 maanden) afgesloten. Tussentijds beëindigen van de huurovereenkomst is niet mogelijk. De opzegtermijn bedraagt minimaal één kalendermaand; uw huuropzegging dient uiterlijk voor de eerste van de maand te zijn ingediend. U kunt uw huur altijd vanaf de 1ste van de maand opzeggen (tenzij anders staat aangegeven in uw huurcontract)
Via de e-mail ontvangt u van ons een bevestiging van het ontvangst van de opzegging. Binnen 5 werkdagen zal uw opzegging worden behandeld en daarna ontvangt u de opzegging per post.  

Eerder opzeggen
U bent een huurovereenkomst aangegaan voor minimaal 1 jaar. Indien u binnen deze termijn heeft opgezegd, blijft u aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de met u gesloten huurovereenkomst (w.o. de maandelijkse huurbetalingen) tot de contractuele einddatum. Wordt de woonruimte opnieuw verhuurd voor het verstrijken van de contractuele einddatum, dan vervalt voornoemde aansprakelijkheid vanaf de datum van ingang van de huurovereenkomst met de opvolgende huurder.

Partner/samenwonend
Indien u gehuwd bent of indien de huurovereenkomst tevens op naam van uw partner is gesteld, dient deze huuropzegging door beiden te zijn ondertekend.

Overname inventaris
Nadat u van ons een bevestiging heeft ontvangen proberen wij uw woning zo spoedig mogelijk te verhuren. Potentiële huurders worden daarbij in de gelegenheid gesteld om rechtstreeks met u contact op te nemen om de woning te bezichtigen en uw eventuele inventaris over te nemen.

De huuropzegging is niet vrijblijvend; wanneer u de huur eenmaal heeft opgezegd kan deze niet zondermeer eenzijdig door u worden ingetrokken.

Mocht u vragen hebben, kunt u de afdeling Huuropzegging bereiken via de onderstaande contactgegevens:

Telefoon: 088-432 4935
E-mail:    huuropzegging.wonen@mvgm.nl

Wij willen de woning die u achterlaat natuurlijk netjes aan een volgende huurder aanbieden.

Voor de wijze waarop u de woning dient op te leveren verwijzen wij u naar de brochure Uw huurovereenkomst opgezegd, wat nu?

Wij verzoeken u deze brochure aandachtig door te lezen. (English brochure: You have ended your rental agreement what is next?”)

U wordt tijdig door onze afdeling planning geïnformeerd over de datum en het tijdstip van de voorinspectie. Deze kan ofwel telefonisch of fysiek in de woning plaatsvinden.

Voor de eindinspectie ontvangt u een schriftelijke uitnodiging halverwege de laatste huurmaand. Deze vindt plaats op de laatste werkdag van de laatste huurmaand of de 1e werkdag van de maand daarop volgend. E.e.a. is afhankelijk van de kalendermaand.

Doordat de woningnood de laatste jaren enorm is toegenomen en MVGM Wonen vindt dat iedereen een gelijke kans op een woning verdient, hebben wij ons beleid aangepast. Sinds 1 maart 2023 kan een huurder geen kandidaten meer aangedragen bij een huuropzegging. Voor u houdt dit in dat, indien u uw woning opzegt en deze opzegging geaccepteerd wordt, MVGM wonen de woning op onze website www.ikwilhuren.nu publiceert. Hierdoor heeft iedereen die reageert een gelijke kans op de woning.

Afgelopen jaar heeft er hierover een artikel gestaan op de website van de NOS, hierin staat ook duidelijk uitgelegd waarom grote vastgoedeigenaren hiervoor hebben gekozen. Dit artikel is hier terug te lezen.

Overname aanbieden aan een nieuwe huurder is alleen mogelijk wanneer u toestemming geeft dat MVGM Wonen uw contactgegevens deelt met een potentiële nieuwe huurder. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld uw vloer of gordijnen aanbieden.

MVGM Wonen staat buiten de gemaakte afspraken en accepteert geen verantwoordelijkheid. Wij adviseren u om gemaakte afspraken vast te leggen en deze door beide partijen te laten ondertekenen. Indien er geen nieuwe huurder is (en er nog geen huurcontract voor de eindinspectie is getekend met de nieuwe huurder) dient u de woning leeg en conform de eisen op te leveren. Wordt de woning gerenoveerd, dan is het aanbieden van inventaris niet mogelijk.

Voorbeeld overname overeenkomst

U heeft een huurovereenkomst voor een minimale periode (meestal 12 maanden) afgesloten. Tussentijds beëindigen van de huurovereenkomst is niet mogelijk. In een enkel geval is het mogelijk een vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst te verzoeken. Neem contact op met uw beheerkantoor voor meer informatie voor uw specifieke situatie.

Vul hier uw huuropzegging in

Als u de huur heeft opgezegd wordt u door MVGM benaderd voor een vooroplevering.

Dit gebeurt tegenwoordig veelal telefonisch. Gedurende dit gesprek wordt een aantal zaken met u doorgenomen en is er gelegenheid tot vragen stellen.

Op een vooraf afgesproken datum en tijdstip vindt in uw woning en in uw bijzijn vervolgens een zogeheten voorinspectie plaats door een technisch medewerker van MVGM. Uw aanwezigheid hierbij is van essentieel belang. Bij de voorinspectie krijgt u van ons te horen wat u dient te doen om de woning op een correcte wijze aan ons op te leveren.

Het kan zijn dat u voor de oplevering nog onderhoudswerkzaamheden moet verrichten of dat u gebreken dient te herstellen. Ook is het mogelijk dat u de door u aangebrachte, of van de vorige huurder overgenomen wijzigingen ongedaan dient te maken. Al deze zaken worden door ons in een inspectierapport vastgelegd.

Dit rapport wordt zowel door u als door ons ondertekend. U ontvangt een exemplaar van het inspectierapport, zodat u weet aan welke eisen de woning dient te voldoen tijdens de oplevering. Het achterlaten van roerende goederen in de woning is helaas niet mogelijk. Nadere toelichting hieromtrent kunt u tijdens de voorinspectie inwinnen bij de technisch medewerker.

Als huurder van de huurwoning heeft u een wettelijke verplichting om ingeschreven te staan bij de gemeente van uw woonadres, ook staat in de huurovereenkomst dat u verplicht bent om ingeschreven te staan op het adres van uw huurwoning. Dit kunt u doen bij de gemeenten waarbinnen uw nieuwe adres ligt. Zij schrijven u dan in de basisadministratie van de gemeente (GBA).

Wilt u ook een contractwijziging?

In het leven verandert veel. Er kunnen situaties ontstaan waarin een wijziging van de huurovereenkomst gewenst is. Deze redenen kunnen ontstaan voor zowel de huurder als de verhuurder. Voorwaarden zijn onvoorziene omstandigheden en zijn er maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Als u een contractwijziging wenst, dan dient u een schriftelijk verzoek in te dienen bij MVGM.

Heeft u nog geen inboedelverzekering en/of glasverzekering? Sluit dan voordat u gaat verhuizen een verzekering af. In uw huurovereenkomst kunt u bij artikel 6 levering en diensten terug vinden of dat wij een glasverzekering hebben lopen op uw woning.

Heeft u al een inboedelverzekering? Geef dan aan uw verzekeraar door dat u gaat verhuizen en geef uw nieuwe adres door. Vraag bij uw inboedelverzekering na of u ook dekking heeft tijdens de verhuizing. Dit is niet bij alle verzekeraars het geval. Dit hangt van van uw polis.

Een verhuurdersverklaring is een schriftelijk formulier over uw huurgedrag. Een nieuwe verhuurder vraagt om zo’n verklaring.

In de verhuurdersverklaring geven wij aan:

 • of u aan uw betalingsverplichtingen voldeed;
 • of u wel of geen overlast heeft veroorzaakt in uw woonomgeving;
 • andere zaken zoals: onderverhuur, het gebruiken van de woning voor doeleinden waarvoor de woning niet bestemd is, etc.

U kunt een verhuurdersverklaring per mail aanvragen via debiteuren.wonen@mvgm.nl.

Het kan zijn dat u tijdens bewoning uw naamplaatje wilt vervangen. Bijvoorbeeld na een huwelijk, na een relatiebreuk of na gezinsuitbreiding.

​​Het vervangen van een naamplaatje kost geld. De kosten voor het vervangen van een naamplaatje zijn voor uw rekening. GravurePlus zal dit rechtstreeks bij u in rekening brengen. Het aanleveren van een standaard naamplaatje gebeurt vanaf 17,50 euro incl. BTW. Voor het plaatsen van het naamplaatje en bij afwijkende maten of RVS kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

Voor een prijsopgave kunt u het beste contact opnemen met GravurePlus via order@gravureplus.com.

Hoe werkt het?

Klik op deze link en vul het online formulier volledig in. 

Wie levert mijn drinkwater?
Op de website van Vewin (Vereniging van waterbedrijven in Nederland) kunt u door middel van een postcode check terugvinden welk bedrijf in uw regio het water levert. U kunt namelijk alleen water krijgen van het waterbedrijf in uw eigen regio.

Verhuizen en uw energiebedrijf
Wat u en uw energieleverancier moeten weten bij een verhuizing

U gaat verhuizen? Informeer tijdig uw energiebedrijf voor een goede administratieve verwerking van uw verhuizing. Uw energieleverancier regelt dit voor u. Als u naar een andere woning gaat verhuizen, kunt u bij uw energieleverancier blijven. Het is ook een prima moment om de prijzen van energie vergelijken. Wellicht dat u op uw energierekening kunt besparen.

Afhankelijk van waar u gaat wonen, kunt u een andere netbeheerder krijgen. Dit is namelijk regiogebonden. Meestal beheert één netbeheerder het gasnet en het elektriciteitsnet. Maar het is ook mogelijk dat u twee aparte netbeheerders krijgt: één voor het netbeheer van elektriciteit en één voor gas. Kijk hier voor een overzicht van netbeheerders in Nederland.

Gaat u verhuizen en heeft u nog geen energiecontract?
Voor het energiebedrijf is dan sprake van een inhuizing. U moet zich dan aanmelden bij een energieleverancier van uw keuze. Lees verder over een energieleverancier kiezen bij een verhuizing.

Checklist verhuizen en uw energiebedrijf
In de meeste gevallen heeft u één energieleverancier voor gas en elektriciteit. Maar u kunt ook aparte leveranciers voor gas en elektriciteit hebben. In dat geval dient u onderstaande stappen zowel voor uw elektriciteitsleverancier als uw gasleverancier te doorlopen.

Geef tijdig de verhuisdatum door aan uw huidige energieleverancier
Uw energieleverancier is het aanspreekpunt als u gaat verhuizen. Geef de datum van de verhuizing tijdig aan hem door. U kunt uw verhuizing maximaal 3 maanden van tevoren doorgeven. Om alles op tijd te regelen, heeft uw energieleverancier uiterlijk 2 weken voor uw verhuizing de verhuisdatum nodig. Nadat u uw energieleverancier heeft geïnformeerd over uw verhuisdatum, ontvangt u binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging en een meterstandenformulier.

Meterstanden opnemen voor de eindafrekening
Het meterstandenformulier van uw energieleverancier vult u in op de dag van de sleuteloverdracht. Doe dit bij voorkeur samen met de nieuwe of vorige bewoner. Het is dan voor alle partijen duidelijk wie vanaf welke meterstand voor het energieverbruik betaalt. Bewaar de meterstanden ook voor uw eigen administratie. Als vertrekkende bewoner stuurt u het ingevulde en ondertekende meterstandenformulier naar uw energiebedrijf. Wordt u de eigenaar van een bestaand woonhuis, dan stuurt de oude bewoner het formulier naar zijn energiebedrijf. Zorg ervoor dat u een kopie krijgt, of de meterstanden noteert. Bent u de eerste bewoner nieuwbouwwoning dan vult u in veel gevallen het meterstandenformulier met de aannemer in. In alle gevallen geeft het energiebedrijf de meterstanden door aan uw (nieuwe) netbeheerder. Dat hoeft u dus niet zelf te doen. Let op: stuur het volledig ingevulde en ondertekende meterstandenformulier binnen 5 dagen na de verhuisdatum naar uw energieleverancier.

Eindafrekening oude woning controleren
Zodra uw energieleverancier het volledig ingevulde en ondertekende meterstandenformulier heeft ontvangen, wordt uw verhuizing administratief verwerkt. Als vertrekkende bewoner ontvangt u dan een eindafrekening voor het energieverbruik in uw oude woning. Controleer of de meterstanden van het meterstandenformulier correct zijn overgenomen en dat gerekend is met gemeten meterstanden. Staan op uw eindafrekening geschatte meterstanden, dan is het mogelijk dat uw energieleverancier het meterstandenformulier te laat of niet ontvangen heeft.

Voorschotnota nieuwe woning
Als nieuwe bewoner ontvangt u een schriftelijke bevestiging met de ingangsdatum van de energielevering, de beginmeterstanden van uw nieuwe woning en de hoogte van het voorschotnota/termijnbedrag voor uw nieuwe woning.  Het gemiddeld jaarverbruik van de vorige bewoners bepaalt de hoogte van uw nieuwe voorschotnota. Uw nieuwe termijnbedrag wijkt daarom meestal af van het termijnbedrag van uw oude woning.  Bent u de eerste bewoner van een nieuwbouwwoning dan maakt de energieleverancier een schatting van het verbruik.

Eindafrekening binnen 8 weken
Als u verhuist of overstapt naar een andere energieleverancier, krijgt u binnen 8 weken een eindafrekening van uw huidige energieleverancier. De toezichthouder heeft de energieleveranciers dit verplicht. Deze beleidsregel is sinds 1 maart 2005 van kracht.

Heb ik een gereguleerd huurcontract?

U heeft een gereguleerde huurovereenkomst wanneer uw huurovereenkomst is ingegaan vóór 1 juli 1994. Ook heeft u een gereguleerde woning wanneer uw huurovereenkomst is ingegaan na 1 juli 1994 en waarvan de huurprijs op de datum van ingang van de huurovereenkomst was gelegen onder de op dat moment geldende maximale huurtoeslaggrens. In het geval van gereguleerde huurovereenkomsten worden door de overheid maximale huurprijzen vastgesteld en bepaalt de overheid tevens de hoogte van jaarlijkse huurverhoging.

Heb ik een geliberaliseerde huurovereenkomst?

U heeft een huurwoning in de vrije sector, ofwel een geliberaliseerde huurovereenkomst, wanneer u een woning heeft betrokken na  1 juli 1994 (of in geval van een nieuwbouwwoning, na 1 juli 1989) en waarvan de aanvangshuurprijs van de woning op de datum van ingang van de huurovereenkomst was gelegen boven de op dat moment geldende maximale huurtoeslaggrens  

Kijk voor de liberalisatiegrens bij de vraag ‘Wat voor soort huurovereenkomst heb ik?’

Bij een huurwoning met geliberaliseerde huurovereenkomst (huurwoning in de vrije sector) gelden andere regels dan bij huurwoningen met een gereguleerde huurovereenkomst (sociale huurwoning). Met een geliberaliseerde huurovereenkomst, dus met een overeenkomst met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens, is het bijvoorbeeld niet mogelijk om huurtoeslag te ontvangen.

Wat voor soort huurovereenkomst heb ik?

Om te bepalen wat voor soort huurovereenkomst u heeft, zijn de ingangsdatum van de huurovereenkomst en de aanvangshuurprijs in de overeenkomst bepalend (de aanvangshuurprijs is de huurprijs, exclusief eventuele stook- en/of servicekosten bij het aangaan van de huurovereenkomst). Met behulp van onderstaande tabel kunt u vaststellen of u een gereguleerde of een geliberaliseerde huurovereenkomst heeft.

Ingangsdatum contract

Huurprijs

Gereguleerd

Geliberaliseerd

Voor 1 juli 1989

niet van toepassing

Ja

Nee

Na 1 juli 1990 *

Hoger dan € 340,33

Nee

Ja

Na 1 juli 1991 *

Hoger dan € 351,68

Nee

Ja

Na 1 juli 1992 *

Hoger dan € 372,10

Nee

Ja

Na 1 juli 1993 *

Hoger dan € 392,71

Nee

Ja

Na 1 juli 1994 *

Hoger dan € 414,45

Nee

Ja

Na 1 juli 1995

Hoger dan € 457,18

Nee

Ja

Na 1 juli 1996

Hoger dan € 475,53

Nee

Ja

Na 1 juli 1997

Hoger dan € 492,35

Nee

Ja

Na 1 juli 1998

Hoger dan € 492,35

Nee

Ja

Na 1 juli 1999

Hoger dan € 502,33

Nee

Ja

Na 1 juli 2000

Hoger dan € 521,39

Nee

Ja

Na 1 juli 2001

Hoger dan € 541,36

Nee

Ja

Na 1 juli 2002

Hoger dan € 565,44

Nee

Ja

Na 1 juli 2003

Hoger dan € 585,24

Nee

Ja

Na 1 juli 2004

Hoger dan € 597,54

Nee

Ja

Na 1 juli 2005

Hoger dan € 604,72

Nee

Ja

Na 1 juli 2006

Hoger dan € 615,01

Nee

Ja

Na 1 juli 2007

Hoger dan € 621,78

Nee

Ja

Na 1 juli 2008

Hoger dan € 631,73

Nee

Ja

Na 1 juli 2009

Hoger dan € 647,53

Nee

Ja

Na 1 juli 2010

Hoger dan € 647,53

Nee

Ja

Na 1 januari 2011

Hoger dan € 652,52

Nee

Ja

Na 1 januari 2012

Hoger dan € 664,66

Nee

Ja

Na 1 januari 2013

Hoger dan € 681,02

Nee

Ja

Na 1 januari 2014

Hoger dan € 699,48

Nee

Ja

Na 1 januari 2015

Hoger dan € 710,68

Nee

Ja

Na 1 januari 2016

Hoger dan € 710,68

Nee

Ja

Na 1 januari 2017

Hoger dan € 710,68

Nee

Ja

Na 1 januari 2018

Hoger dan € 710,68

Nee

Ja

Na 1 januari 2019

Hoger dan € 720,42

Nee

Ja

Na 1 januari 2020

Hoger dan € 737,14

Nee

Ja

Na 1 januari 2021

Hoger dan € 752,33

Nee

Ja

Na 1 januari 2022

Hoger dan € 763,47

Nee

Ja

Na 1 januari 2023

Hoger dan € 808,06

Nee

Ja

* alleen van toepassing als de woning niet bewoond was voordat u er in ging wonen.

Wanneer wordt de huur verhoogd?

Uw verhuurder mag de huur maximaal één maal in de 12 maanden. Veelal gebeurt dit jaarlijks per 1 juli. Een afwijkende datum is ook mogelijk.

In geval uw huurovereenkomst is ingegaan tussen 1 juli 2022 en 30 juli 2023 is het uw verhuurder toegestaan om binnen de eerste 12 maanden van de huurovereenkomst, dus per 1 juli 2023, de huur verhogen.

Krijg ik bericht over de huurverhoging?

MVGM doet u namens de verhuurder/eigenaar van het gehuurde schriftelijk of per e-mail een voorstel tot het verhogen van de huur. Als u een gereguleerde huurovereenkomst heeft, dient dit voorstel minimaal twee maanden voor de ingangsdatum van de huurverhoging te zijn verzonden; dus vóór 1 mei, indien de huurverhoging ingaat per 1 juli.

In het voorstel moet minimaal de volgende inhoud hebben:

 • de datum waarop de huurverhoging ingaat;
 • de oude en de nieuwe kale huurprijs;
 • het percentage of bedrag waarmee de huur wordt verhoogd;
 • of er sprake is van een inkomensafhankelijke huurverhoging (in dat geval moet er een inkomensindicatie van de Belastingdienst meegestuurd worden);
 • hoe u bezwaar kunt maken.

Andere voorwaarden voor huurverhoging:

 • de huurprijs mag door de huurverhoging niet hoger worden dan de maximale huurprijs volgens het puntensysteem;
 • de huurprijs mag niet worden verhoogd als de Huurcommissie de huur tijdelijk heeft verlaagd wegens onderhoudsgebreken;
 • de huurprijs mag niet worden verhoogd als er vóór de ingangsdatum van de huurverhoging een verzoek om huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken is ingediend bij de Huurcommissie.

Met hoeveel mag de huur van een woning worden verhoogd?

De overheid heeft bepaald dat per 1 juli 2023 de huur van een geliberaliseerde huurovereenkomst (huurwoning in de vrije sector) maximaal mag worden verhoogd met de CAO-loonontwikkeling plus 1 procent. Hierdoor mag de huur per 1 juli 2023 maximaal stijgen met 4,1 procent (CAO-ontwikkeling 3,1 procent plus 1 procent).

Voor huurwoningen met een gereguleerde huurprijs is de huurverhoging inkomensafhankelijk, indien uw inkomen dit toelaat.

De huur van zelfstandige woningen mag per 1 juli 2023 maximaal worden verhoogd met:

 • € 25 wanneer de kale huurprijs van een woning minder dan € 300,00 per maand bedraagt;
 • 3,1% (CAO-ontwikkeling) bij een inkomensgrens van € 48.836 (inkomensjaar 2021) voor eenpersoonshuishoudens en € 56.513 voor huishoudens van twee personen of meer;
 • € 50,00 bij een inkomen hoger dan € 48.836 maar lager dan € 57.573 voor eenpersoonshuishoudens en voor huishoudens van twee personen of meer bij een inkomen hoger dan € 56.513 en lager dan € 76.764;
 • € 100,00 bij een inkomen hoger dan € 57.573 voor eenpersoonshuishoudens en voor huishoudens van twee personen of meer bij een inkomen hoger dan € 76.764.

Hoe komt de eigenaar aan een inkomensindicatie van mijn huishouden?

 • Eigenaar/verhuurder kan bij de Belastingdienst een inkomensindicatie opvragen over het jaar 2021. De Belastingdienst geeft de eigenaar geen gespecificeerde inkomensgegevens, maar een verklaring waarin staat in welke inkomenscategorie uw huishouden valt. Voor een verhoging van meer dan 3,1% voor huren van € 300 of meer per maand en meer dan € 25 voor huren onder € 300 per maand voor zelfstandige woningen uit het gereguleerd segment, zullen wij u een huishoudverklaring van de Belastingdienst meesturen bij het voorstel, waarin staat dat het huishoudinkomen hoger is dan de benoemde inkomensgrens.

De huurverhoging van onzelfstandige woningen (kamers) is niet inkomensafhankelijk. Voor deze woonruimten mag de huur per 1 juli 2023 maximaal met 3,1% (CAO-ontwikkeling) worden verhoogd.

Hoe bepaalt de Belastingdienst het inkomen van mijn huishouden?

Het huishoudinkomen is het gezamenlijke inkomen (verzamelinkomen) van de huurders en alle andere bewoners van de woning. Alleen bewoners die op de ingangsdatum van de voorgestelde huurverhoging op het adres staan ingeschreven, tellen mee.

Bij een inkomensafhankelijke huurverhoging geldt het verzamelinkomen van twee kalenderjaren eerder. In 2023 gaat het om het inkomen over 2021. Dit inkomen is definitief vastgesteld door de Belastingdienst.

De Belastingdienst vermeldt in de huishoudverklaring de situatie zoals die op het moment van aanvragen door de eigenaar bekend is bij de Belastingdienst en gaat daarbij uit van de personen die op dat moment bij de gemeente op het betreffende woonadres staan ingeschreven. Als de huishoudensituatie tussen het moment van de huishoudverklaring en de ingangsdatum van de voorgestelde huurverhoging wijzigt, dan kunt u op deze grond een bezwaarschrift indienen tegen het huurverhogingsvoorstel.

Wat als de huishoudverklaring van de Belastingdienst niet klopt?

Bent u het niet eens met de huishoudverklaring van de Belastingdienst. dan kunt u bij uw verhuurder bezwaar maken tegen de huurverhoging.

Wordt mijn huishoudverklaring bewaard?

De huisverklaring mag en zal niet door uw verhuurder worden bewaard. De verklaring zal na volledige overeenstemming over de nieuwe huurprijs door uw verhuurder worden vernietigd.

Huurverhoging na woningverbetering

Wanneer uw verhuurder uw woning verbetert en/of verduurzaamt, kan en mag uw verhuurder hiervoor een extra huurverhoging met u overeenkomen. Deze extra huurverhoging staat los van de jaarlijkse huurverhoging.

De extra huurverhoging moet in redelijke verhouding staan tot de kosten die de verhuurder heeft gemaakt. Verhuurder en huurder komen voorafgaand aan de woningverbetering en/of –verduurzaming samen overeen met welk bedrag de huur na voltooiing van de werkzaamheden zal worden verhoogd.

Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging als ik een gereguleerde huurovereenkomst heb?

Als u een gereguleerde huurovereenkomst heeft (sociale huurwoning) dan kunt in onderstaande gevallen bezwaar maken tegen de huurverhoging.

 • De nieuwe kale huurprijs wordt hoger dan wettelijk toegestaan:

De nieuwe kale huurprijs mag door de voorgestelde huurverhoging niet hoger zijn dan wettelijk is toegestaan. Het puntensysteem voor zelfstandige woningen geeft de kwaliteit van de woning aan in punten. Het puntenaantal bepaalt de huurprijs die wettelijk maximaal is toegestaan. U kunt het puntenaantal en de maximaal redelijke huurprijs bij ons opvragen.

Kijkt u voor meer informatie over het puntensysteem en de wettelijke maximale huurprijs op de website van de Huurcommissie (www.huurcommissie.nl).

 • De Huurcommissie heeft een tijdelijke huurverlaging uitgesproken vanwege onderhoudsgebreken of heeft dit verzoek nog in behandeling:

Als de kale huurprijs door de Huurcommissie tijdelijk is verlaagd vanwege onderhoudsgebreken dan mag de huur niet worden verhoogd voordat de gebreken zijn verholpen. Ook als de Huurcommissie een eventueel verzoek van u daartoe nog in behandeling heeft, dan mag de huur niet worden verhoogd voordat de Huurcommissie een uitspraak over uw verzoek heeft gedaan.

 • De eigenaar doet u binnen 12 maanden een tweede voorstel tot huurverhoging:

Uw verhuurder mag binnen 12 maanden slechts één maal een voorstel tot het verhogen van de huur doen.

 • Er staan fouten in het voorstel tot huurverhoging:

Namens de eigenaar doen wij u schriftelijk een voorstel tot het verhogen van de huur. In het voorstel moet minimaal staan:

 • de datum waarop de huurverhoging ingaat
 • de oude en de nieuwe kale huurprijs
 • het percentage of bedrag waarmee de huur wordt verhoogd

Voldoet het voorstel niet aan deze voorwaarden dan kunt u bij MVGM bezwaar maken tegen de voorgestelde huurverhoging.

Kan ik bezwaar maken tegen de voorgestelde inkomensafhankelijke huurverhoging?

Als u een gereguleerde huurovereenkomst heeft dan kunt u in de volgende gevallen bezwaar maken tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging:

 • Het inkomen is te laag:

Is uw huishoudinkomen over 2021 minder dan € 48.836 (huishouden van één persoon) of  € 56.513 (huishouden van twee of meer personen), dan kunt u bezwaar maken tegen de voorgestelde huurverhoging. U hoeft bij uw bezwaar geen inkomensgegevens te voegen. De verhuurder zal dan een nieuwe, actuele inkomensindicatie opvragen bij de Belastingdienst. Blijkt uit deze nieuwe indicatie dat u gelijk heeft, dan zal uw verhuurder het voorstel aanpassen en u een nieuw voorstel tot het verhogen van de huur sturen.

Is het huishoudinkomen toch te hoog, dan zal uw verhuurder u adviseren om uw bezwaar in te trekken en om akkoord te gaan met de voorgestelde huurverhoging. Als u het bezwaar niet intrekt, dan zal de eigenaar een uitspraak van de Huurcommissie vragen. Hieraan zijn wellicht kosten voor u verbonden.

 • Het inkomen is inmiddels gedaald:

Als uw huishoudinkomen in 2021 wel boven € 48.836 (huishouden van één persoon) of  € 56.513 (huishouden van twee of meer personen) lag, maar is in 2022 gezakt tot onder deze grens, dan kunt u bezwaar maken tegen de voorgestelde huurverhoging. U doet dit door aan te tonen dat het huishoudinkomen over 2022 lager was dan de inkomensgrens. U kan dat aantonen met een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) van één van de bewoners waaruit blijkt hoeveel bewoners op het woonadres staan ingeschreven (verkrijgbaar bij de gemeente); en inkomensverklaringen (voorheen IB60-formulieren) van alle huidige bewoners (verkrijgbaar bij de Belastingdienst).

Kijkt u voor meer informatie over het opvragen van een inkomensverklaring op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) of belt u met de Belastingtelefoon 0800-0543 en voor meer informatie over een uittreksel uit de Basisadministratie personen op de website van uw gemeente.

Is iemand in uw huishouden is chronisch ziek of gehandicapt?

Als in uw huishoudens iemand chronisch ziek of gehandicapt is dan kunt u bij ons bezwaar maken tegen de voorgestelde huurverhoging.

De door de overheid aangewezen groep gehandicapten en chronisch zieken die bezwaar kunnen maken tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging bestaat uit huishoudens waarbij:

 • U of een ander lid van uw huishouden op grond van artikel 2.1 van het Besluit zorgverzekering voor een periode van ten minste een jaar en ten minste 10 uur per week verpleging of verzorging als bedoeld in artikel 2.10 van dat besluit (verpleging en verzorging zonder verblijf) ontvangt;
 • U of een ander lid van uw huishouden een blijk van waardering voor mantelzorgers is verstrekt als bedoeld in artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en waarbij die mantelzorg is verleend aan een ander lid van datzelfde huishouden;
 • U of een ander lid van uw huishouden in het bezit is van een indicatiebesluit als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet langdurige zorg voor verblijf als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, van die wet of voor direct oproepbare assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen als bedoeld in artikel 10.1.4 van die wet;
 • Aan u of een ander lid van uw huishouden een beschikking is verstrekt ten behoeve van voorzieningen aan de betreffende woonruimte op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de Wet voorzieningen gehandicapten of artikel 1, eerst lid, onderdeel g, onder 6, van de Wet maatschappelijke ondersteuning, of ten behoeve van een woningaanpassingen als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
 • U of een ander lid van uw huishouden met een verklaring van de huisarts kan aantonen dat hij blind is.

De volledige beschrijving van deze aangewezen groep chronisch zieken en gehandicapten staat met een toelichting in de Staatscourant 2014 (nummer 37003) en Staatscourant 2015 (nummer 9756), kijk op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant.

Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging als ik een geliberaliseerde huurovereenkomst heb?

De overheid heeft bepaald dat per 1 juli 2023 de huur van een geliberaliseerde huurovereenkomst (huurwoning in de vrije sector) maximaal mag worden verhoogd met 4,1 procent.

Voldoet het bericht over de huurverhoging niet aan deze voorwaarden dan kunt u bij MVGM bezwaar maken tegen de huurverhoging.

Kijkt u voor meer informatie op de website van de Huurcommissie (www.huurcommissie.nl).

Hoe kan ik bezwaar maken?

U kunt uw bezwaar bij ons indienen. Wij zullen uw bezwaar bespreken met de eigenaar. Voordat u bezwaar maakt, adviseren wij u om de website van de Huurcommissie te raadplegen. Uw bezwaar moet voor de ingangsdatum van de huurverhoging (bijvoorbeeld uiterlijk 30 juni) door ons zijn ontvangen.

Hoe wordt uw bezwaar behandeld?

Uw verhuurder zal uw bezwaarschrift in behandeling nemen. Indien uw verhuurder instemt met het bezwaar/de bezwaren die u heeft tegen de aangekondigde huurprijsaanpassing, dan zal verhuurder u een nieuw voorstel sturen, rekening houdend met uw bezwaar/bezwaren.

Stemt verhuurder niet in met uw bezwaar/bezwaren dan zal u dit worden toegelicht en zal u worden geadviseerd om uw bezwaar in te trekken en om akkoord te gaan met de voorgestelde huurverhoging. Als u het bezwaar niet intrekt, dan zal verhuurder uw bezwaarschrift voorleggen aan de Huurcommissie en hen vragen om een uitspraak te doen over de redelijkheid van het voorstel. Hieraan zijn wellicht kosten voor u verbonden.

Kan ik bezwaar maken tegen de voorgestelde huurverhoging als ik het niet eens ben met het onderhoud van de woning?

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de voorgestelde huurverhoging als u het niet eens bent met het onderhoud van de woning. Eventuele klachten over het onderhoud van uw woning of een reparatieverzoek kunt u schriftelijk aan ons kenbaar maken. Indien u van mening bent dat uw klacht of reparatieverzoek niet naar behoren is afgehandeld, dan kunt u een procedure starten bij de Huurcommissie en hen verzoeken om een uitspraak te doen over eventuele onderhoudsgebreken.

Kijkt u voor meer informatie op de website van de Huurcommissie (www.huurcommissie.nl).

Met hoeveel mag de huur van een parkeerplaats of garage worden verhoogd?

Voor parkeerplaatsen en garages stelt de overheid geen maximumpercentage vast waarmee de huur mag worden verhoogd. Ook is de huurverhoging van een parkeerplaats of garage niet inkomensafhankelijk. In de huurovereenkomst is overeengekomen hoe de huur wordt jaarlijks wordt verhoogd. Raadpleeg hiervoor uw huurovereenkomst.

U kunt geen bezwaar maken tegen de huurverhoging. U kunt ons wel wijzen op een eventueel onjuiste huurverhoging. Geschillen over de huurverhoging kunt u aan de kantonrechter voorleggen. Een procedure bij de Huurcommissie is niet mogelijk.

Waarom krijg ik een andere huurverhoging dan mijn buren?

MVGM verhuurt en beheert woningobjecten voor meerdere eigenaren. Veel eigenaren werken met marktconforme huurprijzen (markthuurprijzen) voor woningen. De vraag naar en het aanbod van huurwoningen in een regio zijn veelal bepalend bij het vaststellen van de markthuurprijs. Het verschil tussen de huidige huurprijs en de markthuurprijs vormt bij veel eigenaren veelal het uitgangspunt bij het vaststellen van de huurverhoging. Hiermee proberen eigenaren de huurprijs van gelijkwaardige woningen zoveel als mogelijk gelijk en marktconform te houden. Het gevolg hiervan is soms dat buren met een gelijkwaardige woning een ander voorstel tot het verhoging van de huurprijs ontvangen dan u. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat uw huurovereenkomst veel eerder of later ingegaan is, waarbij de marktomstandigheden bij aanvang van de huurovereenkomst de huurprijs bepaalden. Ook kunnen de huurverhogingsvoorwaarden in de jaren veranderen.

Iedere huurovereenkomst is/wordt individueel aangegaan. Zolang verhuurder handelt binnen de wettelijke kaders en de afspraken zoals vastgelegd in de met u gesloten huurovereenkomst kunt u geen rechten ontlenen aan het feit dat huurprijzen en/of huurverhogingen van omwonenden afwijken van uw huurprijs of –verhoging.

Hoe wordt een markthuurprijs bepaald?

De markthuurprijs wordt bepaald door de kwaliteit van de woning, concurrentiepositie, de populariteit van het complex, economische ontwikkelingen, de huurprijsontwikkelingen van vergelijkbare woningen en de eigenaarsheffing.

Huurtoeslag

Als u een gereguleerde huurovereenkomst heeft (sociale huurwoning), dan heeft u wellicht recht op huurtoeslag. Kijkt u voor meer informatie over huurtoeslag op de website van de Belastingdienst (www.toeslagen.nl).

Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag wordt bepaald door de Belastingdienst. Uw verhuurder heeft hier geen invloed op.

Behoud ik recht op huurtoeslag?

De huurverhoging kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw huurtoeslag. Ontvangt u momenteel huurtoeslag, geef de nieuwe huurprijs dan binnen 4 weken door aan de Belastingdienst.

Kijkt u voor meer informatie op over huurtoeslag op de speciale website hiervoor van de Belastingdienst (www.toeslagen.nl).

Waar kan ik meer informatie vinden over de huurverhoging?

Informatie over huurverhoging kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid en in de circulaire van de minister over het huurbeleid.

Waar kan ik terecht als ik nog andere vragen heb over de huurverhoging?

Voor al uw overige vragen over de huurverhoging tot MVGM. MVGM handelt namens de eigenaar/verhuurder van uw woning. Het is dan ook niet de bedoeling dat u uw correspondentie rechtstreeks richt aan de eigenaar van uw woning.

Heeft u vragen over de huurverhoging? Neemt u dan gerust contact op met uw accountmanager bij MVGM. De gegevens staan in de aanhef van de bief.

Mocht u bezwaar willen maken tegen de huurverhoging, dan verzoeken wij u om uw bezwaar te richten aan de behandelaar van de brief.

MVGM, t.a.v. <naam behandelaar brief>, Postbus 1800, 2280 DV RIJSWIJK

Huurwoningen kopen, uitpond, verkoop

Kan ik mijn eigen woning kopen? In beginsel zijn onze woningen bestemd voor de verhuur. In sommige gevallen beslist de eigenaar van uw woning dat deze ook in aanmerking komt voor de verkoop. Normaliter zullen dan de bewoners geïnformeerd worden zodat zij het eerste recht hebben om de woning te kopen. U kunt altijd vrijblijvend een verzoek indienen om uw eigen woning te kopen. U hoort van ons of dit wel of niet mogelijk is.

Kies hier de dichtbijzijnde vestiging van MVGM.

MVGM Wonen is als beheerder van uw woning uw aanspreekpunt voor een renovatieverzoek voor bijvoorbeeld de badkamer, keuken, toiletruimte en/of een andere ruimte. U kunt het formulier invullen door op de onderstaande link te klikken.

Formulier: Renovatie aanvragen

Wat nu?
Indien u het formulier volledig heeft ingevuld krijgt u binnen 4 weken een reactie. Deze vier weken hebben wij nodig om uw voorstel te kunnen beoordelen en eventueel te overleggen met de eigenaar van uw woning. Wanneer er meer informatie nodig is zullen wij contact met u opnemen. 

Levensduur
De bereidheid van onze opdrachtgever om uw renovatie goed te keuren, hangt in eerste instantie af van het moment wanneer u de renovatie heeft aangevraagd. Wanneer uw keuken, badkamer of toiletruimte niet aan het einde van de levensduur is, zal deze in de meeste gevallen niet worden gerenoveerd. 

Heeft u aanvullende vragen? Stel ze gerust aan ons Klant Contact Centrum.

Vocht
In uw woning ontstaat een verzameling van vocht door diverse oorzaken.

 • bouwvocht
 • woonvocht
 • vocht van buiten

Al dit vocht moet dagelijks worden afgevoerd door ventilatie.

Ventilatie
De lucht in huis raakt vervuild door bijvoorbeeld kookluchtjes en rook. De lucht wordt vochtig door de aanwezigheid van mensen, huisdieren en planten en door activiteiten als douchen, afwassen, de was drogen, koken en schoonmaken. Per dag wordt er ongeveer 10 liter vocht in een huis geproduceerd! Het is daarom nodig dat er voortdurend wordt geventileerd. Er moet immers voldoende verse lucht binnenkomen en de vochtige en vervuilde lucht moet het huis weer uit. Gebeurt dit niet, dan kan de binnenlucht ongezond worden en kunnen er vochtproblemen ontstaan, zoals schimmelvorming.

Uw huis is geïsoleerd en kierdicht, om tocht en warmteverlies te voorkomen. Daarom moet u er extra op letten dat u voldoende ventileert.

Ventileren
“Goed ventileren” betekent dat u ervoor moet zorgen dat er voortdurend frisse lucht het huis kan binnenkomen. en dat er ook voortdurend lucht wordt afgevoerd. Vroeger, toen woningen nog niet zo goed geïsoleerd en kierdicht waren, werd er als het ware vanzelf geventileerd door de vele kieren.

Met het ventilatiesysteem in uw woning wordt vervuilde en vochtige lucht afgevoerd. Door roosters dient verse lucht weer toegevoerd te worden.

Luchten
Naast ventileren is het verstandig om het huis elke dag ook even goed te laten doorluchten.

Luchten doet u door een raam een kwartiertje helemaal open te zetten, nadat u de verwarming laag heeft gezet. Bij de slaapkamers kan dat bijvoorbeeld ’s ochtends. In de woonkamer ’s avonds voordat u gaat slapen. Vooral in het voor- en najaar, als het buiten vochtig is, maar u de verwarming nog niet veel aan hebt, is luchten heel belangrijk. En uiteraard ook als u heeft geverfd, of als u een feestje heeft gehad.

Zet de mechanische ventilatie nooit helemaal uit. Ook niet als u op vakantie gaat. Laat de installatie tenminste altijd op de laagste stand draaien. De installatie is hierop berekend en het stroomverbruik hiervoor is minimaal. Het regelmatig uitzetten van de mechanische ventilatie zal zeker tot vocht- en schimmelproblemen in uw woning leiden.

Adviezen

 • Zet altijd een raam of een ventilatierooster open wanneer de mechanische ventilatie in de hoogste stand is ingeschakeld zodat er voldoende lucht aangezogen kan worden.
 • Zet de mechanische ventilatie in een hogere stand wanneer u van de keuken of de badkamer gebruik maakt. Laat na gebruik van de keuken of badkamer de ventilatie nog zo’n 20 minuten op een hogere stand doordraaien zodat alle kookluchtjes en/of het geproduceerde vocht naar buiten kunnen verdwijnen.
 • Na het baden of douchen is het verstandig om waterdruppels op de betegelde wanden en vloeren al zoveel mogelijk met een trekker of doek te verwijderen. De badkamer zal daardoor weer sneller droog zijn.
 • Ook wanneer het vriest, blijft het ventileren en luchten van uw woning nodig.
 • Regelmatig condens op de ramen is een aanwijzing voor een te hoge vochtigheid in uw woning.

Wasemkap (indien aanwezig)
Voor het gebruik van de wasemkap moet de ventilatorschakelaar in de keuken op de hoogste stand staan. Laat na het koken de ventilator nog 15 minuten op de hoogste stand staan zodat de meeste kookluchten zijn afgezogen.

U zult nagenoeg geen geluid horen daar de wasemkap motorloos is. Reiniging van de filters dient met regelmaat plaats te vinden.

Als huurder dient u zelf de beplanting zoals struiken en bomen te onderhouden. Ook het tijdig snoeien van de beplanting en het voorkomen van overlast hoort daarbij. Indien u een tuin bij de overdracht heeft ontvangen met beplanting dient u hiervoor zelf onderhoud te plegen. U dient de tuin altijd te gebruiken als siertuin en is niet bedoeld voor opslag van goederen, stalling van aanhanger of caravans e.d.

Bomen
Uw verhuurder probeert het kappen van bomen zoveel mogelijk te vermijden. Als er sprake is van overlast, bekijken we of de overlast verholpen kan worden door onderhoud aan de boom in de vorm van snoeien. Is dit niet mogelijk, dan moet er toestemming bij de gemeente aangevraagd worden in de vorm van een kapvergunning. Een kapvergunning moet aangevraagd worden voor bomen die op 1.30m boven maaiveld een omtrek van 30cm of meer hebben. (dit kan per gemeente verschillen)

Gevaar voor opstal
Indien een boom of grote struik dichtbij de gevel van uw woning staat dient u MVGM te contacten. De boom of struik kan een gevaar vormen voor de opstal. MVGM zal beoordelen of de boom verwijderd dient te worden en door wie dat dient te gebeuren.

Overlast erfafscheiding
Als er problemen optreden kunt u verplicht worden om uw haag te verplaatsen tot 50 centimeter van de erfscheiding. Bomen moeten tenminste twee meter van de erfscheiding worden geplaatst; houd er rekening mee dat bomen erg groot kunnen worden. Als bomen overlast voor de buurt opleveren, kunt u verplicht worden om ze om te hakken. Soms leidt dit tot hoge kosten.

Als u overlast ervaart van overhangend groen adviseren wij u eerst contact op te nemen met uw buren. Dat het groen overhangt en overlast bezorgd is begrijpelijk, echter zomaar wegsnoeien ervan kan een vervelende situatie veroorzaken. Overlegt u vooraf even met elkaar.

Wij willen u er op wijzen dat eventuele procedures tussen partijen vele malen vervelender zijn dan het met elkaar eerst te willen oplossen. De ervaring leert dat de partijen na een eventuele gerechtelijke uitspraak alsnog niet het gewenste resultaat en woongenot opleveren.

Bekijk de onderhoudswijzer om te zien welke gebreken er voor rekening zijn van de huurder en welke gebreken voor rekening zijn van de verhuurder. 

Als huurder bent u zelf verantwoordelijk voor het bestrijden van ongedierte in uw woning, dit is wettelijk vastgelegd in het Besluit kleine herstellingen. Heeft u in de omgeving van uw woning last van bijvoorbeeld duiven, ratten of ander ongedierte? Neem dan contact op met de gemeente.

Waar bent u als huurder zelf verantwoordelijk voor?

De bestrijding van:

 • Vlooien
 • Luizen
 • Papier- en zilvervisjes
 • Rioolvliegjes/fruitvliegjes
 • Mieren (m.u.v. faraomieren)
 • Knaagdieren
 • Wespen

Een wespennest in uw woning is voor eigen rekening, wij adviseren altijd een gespecialiseerd bestrijdingsbedrijf in te schakelen. Mocht het wespennest bijvoorbeeld in de spouwmuur of de schoorsteen zitten, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum. Na het verwijderen van het nest zullen wij opdracht verstrekken voor het dicht maken van de eventuele openingen waar de wespen toegang tot uw woning hebben gekregen.

Tip: ongedierte bestrijden met gif is niet altijd nodig. Kijk op het internet welke dier- en milieuvriendelijke oplossingen er zijn om het ongedierte te verjagen of te bestrijden.

Voor overig ongedierte kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, via kcc.wonen@mvgm.nl

Bekijk de onderhoudswijzer om te zien welke gebreken er voor rekening zijn van de huurder en welke gebreken voor rekening zijn van de verhuurder.

Houten kozijnen hebben evenals de buitenzijde onderhoud nodig. Het in huis geproduceerde vocht zal ook in slecht of niet behandeld hout kunnen trekken.

Het is dus noodzakelijk om de binnenzijde goed te onderhouden en daar waar nodig te voorzien van een verflaag. Indien dit niet gebeurd kan vocht in het hout trekken en van binnenuit gaan rotten. Dit komt ten goede aan de levensduur van de kozijnen van ramen en deuren. Het binnenschilderwerk dient altijd in een wittint te worden afgewerkt. Hieronder vallen de kleuren RAL 9010 en RAL 9001. Tevens dient de afwerking netjes en met de juiste behandelingen te worden aangebracht.

Bekijk de onderhoudswijzer om te zien welke gebreken er voor rekening zijn van de huurder en welke gebreken voor rekening zijn van de verhuurder.

In vrijwel iedere woning komen na verloop van tijd krimpscheurtjes en krimpnaden voor.

Krimpscheuren langs plafonds en in hoeken blijft u helaas zien totdat u nieuw behang of een andere wandafwerking neemt. U kunt ze dichtzetten met een overschilderbare acrylaatkit. Hoe u de kit kunt aanbrengen leest u op de tube kit.

Uw vastgoedmanager zal geen opdrachten verstrekken voor herstel van de krimpscheuren, dit is inherent aan de bouw van een woning of appartement.

Bekijk de onderhoudswijzer om te zien welke gebreken er voor rekening zijn van de huurder en welke gebreken voor rekening zijn van de verhuurder.

Watersloten / sifons in afvoerleidingen die zijn aangesloten op de riolering voorkomen stankoverlast. Het water in sifons die niet vaak gebruikt worden, kan verdampen waardoor stankoverlast kan ontstaan. Als u een beetje slaolie in deze sifons giet, gaat het verdampingsproces veel langzamer zodat stankoverlast wordt voorkomen.

Maak regelmatig deze stankafsluiters leeg en schoon om verstoppingen te beperken.

Bekijk de onderhoudswijzer om te zien welke gebreken er voor rekening zijn van de huurder en welke gebreken voor rekening zijn van de verhuurder.

Stop- en aftapkranen in de waterleiding hebben de eigenschap om in de loop van de tijd vast te gaan zitten. Dit komt omdat ze dan te weinig worden gebruikt. Wij adviseren u om deze stop- en aftapkranen minimaal tweemaal per jaar open en dicht te draaien.

Verder is het raadzaam het draaiende deel van de kranen in te spuiten met een Teflonspray.

Bekijk de onderhoudswijzer om te zien welke gebreken er voor rekening zijn van de huurder en welke gebreken voor rekening zijn van de verhuurder. (English: Read our maintenance guide to find out which defects are the responsibility of the tenant and which defects are the responsibility of the lessor.) 

Ontdekt u een lekkage in uw woning, dan kunt u zelf controleren of het de waterleiding betreft. Sluit eerst alle kranen. Wanneer het radertje van de watermeter blijft ronddraaien, is het aannemelijk dat het een lek in de waterleiding betreft. Het radertje van de watermeter beweegt namelijk bij het geringste watergebruik.

Indien het lek niet door u eigen toedoen is ontstaan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum op 088-4324100.

Bekijk de onderhoudswijzer om te zien welke gebreken er voor rekening zijn van de huurder en welke gebreken voor rekening zijn van de verhuurder. (English: Read our maintenance guide to find out which defects are the responsibility of the tenant and which defects are the responsibility of the lessor.) 

Kitvoegen worden gebruikt bij onder andere aansluitingen van tegelwerk in de badkamer, bij het aanrechtblad in de keuken en bij beglazing.

Het is belangrijk om regelmatig te controleren of de waterkerende functie van deze voegen nog in orde is. Zo niet dan dient u de kit geheel te verwijderen, de voegen schoon te maken en te ontvetten en de kit opnieuw aan te brengen.

Bekijk de onderhoudswijzer om te zien welke gebreken er voor rekening zijn van de huurder en welke gebreken voor rekening zijn van de verhuurder. (English: Read our maintenance guide to find out which defects are the responsibility of the tenant and which defects are the responsibility of the lessor.)   

Indien het water van het toilet blijft doorlopen, heeft veelal te maken met de vlotter. Het vervangen van een vlotter valt onder “kleine herstellingen voor rekening van de huurder”. Zie ook de vraag Storingen aan de stortbak.

Bekijk de onderhoudswijzer om te zien welke gebreken er voor rekening zijn van de huurder en welke gebreken voor rekening zijn van de verhuurder. (English: Read our maintenance guide to see which defects are the responsibility of the tenant and which defects are the responsibility of the lessor.)

Afvoer van wastafel en gootsteen in keuken
Bij een verstopte afvoer van een wastafel of gootsteen in de keuken raden wij u aan eerst te controleren of er geen vuil, resten van eten of haren in of onder het rooster zitten. Met een schroevendraaier kunt u het rooster losmaken en het vuil weg halen. Als er dan nog steeds een verstopping is, kunt u de zwanenhals van de afvoerbuis nakijken. De dop die onder aan de zwanenhals zit, kunt u met de hand los draaien en met een schroevendraaier kunt u het vuil voorzichtig weg halen. Zet een emmer onder de zwanenhals, want de kans is groot dat er vuil en water uitloopt.

Verstopt toilet
Als het water in de toiletpot niet meer wegloopt, controleer dan eerst of er niet iets in de toilet is gevallen. Denk bijvoorbeeld aan een toiletblokje. Deze komt klem te zitten in de zwanenhals wat een verstopping veroorzaakt.

Verstopte afvoer en doucheputje
Doucheputjes zijn meestal verstopt door haren en zeepresten. Als u het rooster van de doucheput losmaakt, kunt u haren en zeepresten eenvoudig weghalen. Soms zit het rooster erg vast en is het lastig los te krijgen. U kunt proberen het vuil met behulp van een ontstopper uit het putje weg te halen.

Verstopping niet verholpen, wat nu?
Indien het niet is gelukt zelf de verstopping te verhelpen aan de hand van bovenstaande informatie, adviseren wij u het navolgende:

Verstoppingen van horizontale afvoerleidingen (zowel bij woningen als appartementen) zijn contractueel gezien voor rekening van de huurder*. Hiervoor dient u dan ook zelf zorg te dragen voor het inschakelen van een gespecialiseerd ontstoppingsbedrijf. Indien zij constateren dat de verstopping te wijten is aan een bouwkundig gebrek, dient u de rapportage van de bevindingen aan ons toe te zenden. Wel wijzen wij u erop dat u de factuur te allen tijde zelf dient te voldoen aan het ontstoppingsbedrijf. Na ontvangst van de rapportage zullen wij beoordelen of de kosten aan u vergoed worden.

*Bij appartementencomplexen kan het voorkomen dat het schoonhouden en ontstoppen van goten, afvoeren en leidingen opgenomen is in de servicekosten. Dit staat dan ook vermeld in de huurovereenkomst onder “leveringen en diensten”.

Bekijk de onderhoudswijzer om te zien welke gebreken er voor rekening zijn van de huurder en welke gebreken voor rekening zijn van de verhuurder. (English: Read our maintenance guide to find out which defects are the responsibility of the tenant and which defects are the responsibility of the lessor.)  

Vulinstructie van een cv-combiketel

Let op: Schakel het toestel eerst uit. Pas na het vullen en ontluchten het toestel weer inschakelen.

De druk in de installatie moet in koude toestand tussen de 1 en 2 bar zijn.

Dit is af te lezen op het display of op de drukmeter.

Wanneer de druk te laag is dient de installatie te worden bijgevuld. De werkwijze hiervan varieert per cv-ketel maar komt in grote lijnen neer op de volgende stappen:

 • Schakel het toestel uit
 • Sluit de vulslang aan op de waterkraan en vul deze eerst met water zodat de lucht er uit is
 • Draai de dop eerst van de vulkraan van de cv-ketel (optioneel)
 • Sluit de vulslang aan op de vulkraan op het toestel
 • Open de waterkraan en vervolgens de vulkraan
 • Vul het toestel tot een waterdruk van 2 bar (bij koude installatie)
 • Sluit beide kranen
 • Ontlucht het toestel
 • Het ontluchtingspunt van het toestel bevindt zich meestal boven op het toestel
 • Controleer of de waterdruk na het ontluchten nog tussen de 1 en 2 bar bevindt, zo niet herhaal dan nogmaals het voorgaande
 • Schakel het toestel daarna weer in

GEBRUIKERSHANDLEIDING
Graag willen wij u enkele adviezen geven met betrekking tot het stoken van de centrale verwarming.

 • Hoe te handelen bij storingen
 • Installatiedruk en het bijvullen
 • Ontluchten van de installatie

 Verder nog een aantal tips en adviezen:

 • De nachtverlaging
 • Stoken overdag
 • Stoken in alle ruimten van uw woning
 • Ruimtetemperatuur

Hoe te handelen bij storingen
Indien uw cv-ketel op storing staat controleer dan eerst de volgende punten:

 • Staat er spanning op het stopcontact van de cv-ketel?

Zo niet, controleer dan de zekeringen in de meterkast

 • Is de installatiedruk voldoende?

Zo niet, vul dan de installatie bij

 • Staat de gaskraan open?

Controleer hoofdkraan en toestelkraan. Zo niet, draai deze dan open

 • De cv-ketel heeft een resetknop

Bij storing deze resetknop eerst indrukken en wacht af wat het toestel daarna doet.

Blijft het toestel (regelmatig) op storing vallen en er zit voldoende druk op de installatie, neem dan contact op met de cv-installateur of met MVGM. Dit kunt u doen via het huurdersportaal Sofie of per e-mail: kcc.wonen@MVGM.nl.

Indien er een storingsindicatie op het display van de ketel verschijnt is het belangrijk deze door te geven aan de installateur.

Installatiedruk en het bijvullen
Controleer regelmatig de installatiedruk. Deze moet tussen de 1 en 2 Bar zijn. Indien u moet bijvullen schakel dan eerst de cv-ketel uit en wacht tot de temperatuur van het water gezakt is tot zo’n 30° C. Ga dan bijvullen. De installatie nooit hoger bijvullen dan 2 Bar!

Ontluchten van de installatie
Bij het ontluchten van de installatie dient u eerst de ketel op te stoken tot een watertemperatuur van ongeveer 80° C. Schakel daarna de ketel uit en wacht 15 tot 20 minuten voordat u de installatie gaat ontluchten. De lucht in de installatie heeft dan alle tijd om naar het hoogste punt op te stijgen.

De nachttemperatuur
Wij adviseren om de kamerthermostaat ’s nachts niet meer dan 4 á 5° C lager in te stellen dan de dagtemperatuur, bijvoorbeeld de kamerthermostaat op 18 graden te zetten.

Stoken overdag
Indien er de gehele dag iemand thuis is, wordt meestal de kamerthermostaat enkele graden hoger ingesteld. Als er echter overdag niemand thuis is, is het raadzaam om de kamerthermostaat in de kamer op 20 graden te zetten. Op deze wijze is het niet noodzakelijk om ’s avonds een groot temperatuurverschil te overbruggen en heeft de volgende voordelen:

 • De woning is ’s avonds sneller op de gewenste temperatuur, dus behaaglijker
 • Het is wat gunstiger in verbruik/stookkosten

Stoken in alle ruimten van uw woning
Stook niet onnodig alle ruimten van uw woning warm. Houd de temperaturen van de ruimten welke niet gebruikt worden laag want dat scheelt u stookkosten.

Ruimtetemperatuur
Bedenk dat de aangegeven ruimtetemperatuur in de ruimten buiten de woonkamer alleen behaald kan worden indien de kamerthermostaat wordt ingesteld op 22° C

Bekijk de onderhoudswijzer om te zien welke gebreken er voor rekening zijn van de huurder en welke gebreken voor rekening zijn van de verhuurder. (English: Read our maintenance guide to find out which defects are the responsibility of the tenant and which defects are the responsibility of the lessor.) 

Een stroomstoring is zeer vervelend, Tip: Leg een zaklamp in of nabij uw meterkast met daarbij (reserve)batterijen.

Een stroomstoring wordt vaak veroorzaakt door overbelasting van een bepaalde groep of door kortsluiting in de huishoudelijke apparatuur. Doormiddel van de stekkertest kan de plaats of het apparaat dat de storing veroorzaakt worden gevonden.

De stekkertest:

 1. Zet de lichtschakelaar(s) op uit en haal de stekker(s) uit de stopcontact(en) in de ruimte(s) waar de stroom is uitgevallen
 2. Schakel de (aardlek-)schakelaar weer in of plaats een nieuwe zekering of stop.
 3. Plaats één voor één de stekker(s) terug in de stopcontact(en) en zet de lichtschakelaar(s) weer op aan. Wanneer de zekering/stop weer springt bij het insteken van een bepaalde stekker of inschakelen van de verlichting, weet men welk apparaat de kortsluiting veroorzaakt.
 4. Levert deze test geen resultaat op, neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum via het huurdersportaal Sofie of via email: kcc.wonen@mvgm.nl

Bekijk de onderhoudswijzer om te zien welke gebreken er voor rekening zijn van de huurder en welke gebreken voor rekening zijn van de verhuurder. (English: Read our maintenance guide to find out which defects are the responsibility of the tenant and which defects are the responsibility of the lessor.) 

Keukenkastdeurtjes stellen 
Naar verloop van tijd zakt een kastdeur door zijn eigen gewicht vaak wat opzij, van het scharnier weg. De scharnieren waarmee de keukenkastdeuren vastzitten hebben meestal drie afstelmogelijkheden: ze kunnen in hoogte worden veranderd (hoogte-afstelling), horizontaal (vlakafstelling) en wat betreft de hoek waarmee ze tegen het binnenwerk van de kast aanhangen (diepte-afstelling). Het afstellen gebeurt met een schroevendraaier. De deur wordt afgesteld terwijl hij aan de kast hangt. U hoeft hem er dus niet af te halen.

De vlakafstelling
Mocht het keukenkastdeurtje door zijn eigen gewicht wat opzij, van het scharnier weg, zijn gezakt dan is het meestal voldoende om de vlakafstelling te regelen. Bij de meeste scharnieren zit deze schroef iets uit het midden van het scharnier richting het deurtje. Bij sommige scharnieren is de stelschroef afgedekt met een metalen plaatje dat u er met de schroevendraaier heel gemakkelijk afwipt.

Met de vlakafstelling begint u bovenaan en daar draait u de schroef van het linkerkastje iets naar rechts; de spleet tussen kast en deur wordt nu boven kleiner. Dan draait u aan het onderste scharnier de stelschroef iets naar links, zodat de spleet daar groter wordt. Een halve slag is vaak al voldoende, dit herhaalt u bij het rechterkastje. Probeert u maar gewoon; als u verkeerd draait hangt de deur hoogstens nog schever.

Afstelling van de hoogte
Bij erg scheefstaande deuren kan het nodig zijn de hele deur iets op te tillen. Bij standaardscharnieren is de hoogte te regelen door middel van de bevestiging van de montageplaat. Deze zit aan de kastwand vast met twee schroeven die verticaal nog wat kunnen verschuiven. Door het losmaken van beide schroeven kunt u de kastdeur dus in hoogte verstellen. Voor het instellen van de hoogte maakt u altijd de schroeven van beide montageplaten los. Bij sommige scharnieren is het volledig losmaken van de montageplaat echter niet nodig.

De deur in diepte verstellen
Als de deur boven of onder naar voren uitsteekt, wordt de diepte veranderd. De schroef waarmee dat gebeurt, zit helemaal achter aan het scharnier aan de kastwand. Maar pas op: met deze schroef zit een standaardscharnier ook op de montageplaat vast. Als u de schroeven van beide scharnieren zo ver mogelijk losdraait (uitdraaien is niet nodig), kunt u de deur uit de hengsels lichten. De hele deur wordt een beetje naar voren getrokken en komt dan naar buiten. Om hem er weer in te zetten schuift u de deur op de montageplaten en draait de schroeven zo ver aan tot de diepteafstelling boven en onder hetzelfde is.

Afstellen opdekdeuren
Opdekdeuren hebben het voordeel van een snelle en simpele montage. Het grote verschil ten opzichte van een stompe binnendeur is de zichtbare zijkant van de deur die half in het kozijn en half op het opdek kozijn wordt geplaatst. Een opdekdeur is voorzien van twee of drie gaten waar de paumelle scharnieren zo ingedraaid kunnen worden. Een opdekdeur kan maar op één manier in het kozijn geplaatst worden, de plaats van de scharnieren is hierbij leidend. Een opdekdeur afstellen is makkelijk door de paumelle scharnieren in of uit de deur of het kozijn te draaien. De scharnieren zijn aan beide uiteinden voorzien van zelftappend schroefdraad. Draai het holle gedeelte van het scharnier in de opdekdeur en het spitse gedeelte van het scharnier in het kozijn. Zorg dat alle scharnieren gelijkmatig in het kozijn en opdekdeur zijn gedraaid. Hang de opdekdeur in de scharnieren en probeer de deur voorzichtig te sluiten. Opdekdeuren kunnen tijdens het monteren van de deur klemmen, precies goed hangen of juist te ruim in het kozijn hangen. Klemt de opdekdeur aan de scharnierzijde, draai het spitste gedeelte van het scharnier enkele slagen uit het kozijn. Klemt het kozijn aan de slotzijde, draai dan het holle gedeelte van het scharnier in de opdekdeur. Hangen de deuren te ruim, werk dan juist andersom. Te hoge opdekdeuren kunnen aan de onderzijde worden ingekort. Schuurt de opdekdeur net over het laminaat, parket of tapijt dan is een kunststof ringetje tussen de scharnierdelen een handige en snelle oplossing.

Mogelijke verstoringen van uw stortbak 

 • Langzaam vollopen van stortbak
 • Doorlopen/overlopen stortbak
 • Doortrekken lukt niet meer
 • Toilet lekt aan de achterzijde

Wanneer het toilet langzaam vol loopt dan is de vlotteur (afb.1) stuk, deze kan eenvoudig vervangen worden en een nieuwe universele vlotter is te koop bij iedere doe het zelf zaak. Uw sluit het hoekstopkraantje (afb.2) bij de stortbak af door deze rechtsom te draaien. De klep kunt u er af trekken, deze zit geklemd. Voor de zekerheid kunt u ook altijd de hoofdkraan dicht zetten. Met een tang kan de moer naast de afsluitkraan los gedraaid worden, daarna kan de moer van de vlotter los gedraaid worden, dat is een grote moer en soms van kunststof. Dan kan de gehele vlotter eruit gehaald worden en dan kan de nieuwe erin en weer vast gedraaid worden, vergeet niet de rode ring weer tussen de kraan en de vlotter te zetten.

De vlotter kan ook zo afgesteld worden zodat er minder water gebruikt wordt door aan de lange stelschroef te draaien.

Wanneer de stortbak door blijft lopen kan het zijn dat de vlotter niet meer afsluit, in dat geval kunt u het beste deze vervangen en bovenstaande beschrijving hanteren. Wanneer de vlotter wel afsluit dan is de bodemklepring op, deze zit onder de vlotterbeker (afb.3) die eruit gehaald kan worden, de stortbak wordt door deze ring afgesloten, deze is eenvoudig te verwijderen. Let Op, eerst de stortbak leeg laten lopen. De maat kan wel verschillen dus is het raadzaam om de ring (afb.4) mee te nemen naar de bouwmarkt. In de meeste gevallen kan de vlotterbeker verwijderd worden door deze met twee handen vast te pakken en een kwartslag te draaien. Soms zit het geschroefd maar in de meeste gevallen zit deze gewoon geklemd.

Heeft u een inbouwtoilet waarvan het water doorloopt neemt u dan contact op met MVGM. Dit kunt u doen via het huurdersportaal op Sofie of via email: kcc.wonen@mvgm.nl

Wanneer u niet meer kunt doortrekken omdat de knop lam is dan is in de meeste gevallen de hefboom gebroken of de brug waar de hefboom aan vast zit, in beide gevallen kunt u het beste contact opnemen met MVGM. U dient hiervoor een reparatieverzoek in via het huurdersportaal op Sofie of via email: kcc.wonen@mvgm.nl 

Als het toilet aan de achterzijde lekt kan dat op twee plaatsen zijn, bij de valpijp of bij de afvoer, als het bij de afvoer lekt dan is het alleen zichtbaar bij een toilet met een achterlozing.  Als het toilet bij de valpijp lekt, dat is waar het water instoomt dan zit er of een scheur in de valpijp of de runnerring die daar zit is niet goed meer. In beide gevallen kan deze vervangen worden en is verkrijgbaar bij de bouwmarkt. Voor het vervangen sluit u eerst de vulkraan af, laat de stortbak leeg lopen door door te trekken, draai aan de onderzijde van de stortbak de afsluiting los en dan kunt u deze verwijderen door de stortbak iets omhoog te houden en de valpijp naar beneden te trekken en uit de achterzijde van de pot te trekken. Als u een nieuwe valpijp moet plaatsen dan kunt u de oude gebruiken voor de maat, de nieuwe valpijp kan op maat gemaakt moeten worden en dat gebeurd alleen aan de zijde die het toilet in gaat, anders past de valpijp niet meer onder de stortbak. Als het rubber vervangen moet worden plaatst u eerst het rubber in de pot, de binnenzijde kunt u iets van vet smeren waardoor de valpijp er makkelijker in gaat. Dan weer vast draaien een de stortbak en goed opletten dat alle ringen goed op hun plaats zitten.

Wanneer het toilet bij de afvoerpijp lekt dan zit dat in de meeste gevallen de afvoerpijp vol met urine steen, hierdoor blijft het water in de pijp staan en gaat dan lekken. In de meeste gevallen is het toilet aan de binnenzijde in de schacht vaak zwart, dit duid op urine steen. Urinesteen is het beste te verwijderen met ontkalker. Er zijn diverse middelen te koop die het urinesteen kunnen verwijderen zonder de glazuurlaag van de pot aan te tasten. Indien na het ontkalken de toilet aan de achterzijde nog steeds blijft lekken, neemt u dan contact op met MVGM via het huurdersportaal op Sofie of via email: kcc.wonen@mvgm.nl.

Bekijk de onderhoudswijzer om te zien welke gebreken er voor rekening zijn van de huurder en welke gebreken voor rekening zijn van de verhuurder. (English: Read our maintenance guide to find out which defects are the responsibility of the tenant and which defects are the responsibility of the lessor.) 

Tips bij het leggen van vloerbedekking

Als u een vloerbedekking wilt aanbrengen, kunt u deze het beste zwevend leggen;

Tapijt leggen kan, mits niet vol verlijmd maar slechts aan de randen met tapijtkleefband;

U dient altijd te voldoen aan de geluidsreducerende normen gesteld aan woningen/ appartementen;

U dient overeenkomstig algemene voorwaarden van uw huurovereenkomst te handelen;

Aan het einde van uw huurovereenkomst dient de vloer geheel vlak en vrij van lijmresten te worden opgeleverd.

Indien u toch besluit een harde vloerafwerking aan te brengen dient u altijd aan verhuurder toestemming te vragen via kcc.wonen@mvgm.nl o.v.v. het betreffende adres. U ontvangt dan een formulier met de richtlijnen en voorwaarden. Alleen als huurder en verhuurder in het bezit zijn van een getekend exemplaar kunt u overgaan tot een dergelijke afwerking. Een en ander wel conform de in het formulier gestelde voorwaarden.

Aandacht vloer (harde vloerafwerking).
De vloerbedekking van de privégedeelten dient van een zodanige samenstelling te zijn dat contactgeluiden zoveel mogelijk worden tegengegaan. Met name is het niet toegestaan laminaat, parket of stenen vloeren aan te brengen. Indien u toch een keuze maakt voor deze afwerking dan dient u rekening te houden met gestelde eisen aan het leggen van een harde vloer. Eventuele geluidsoverlast of klachten kunnen mogelijk verwijdering van de door u aangebrachte vloerbedekking tot gevolg hebben.

Hinderlijke burengeluiden, en hoe geluidsoverlast te voorkomen.
Overlast kunt u beperken door zelf het één en ander te doen èn te laten. Burengeluiden kunnen erg storend zijn: houd daarom altijd rekening met de buren. Zorg ervoor dat het geluid in de woning binnen redelijke grenzen blijft.

Mocht u last hebben van geluid van uw buren, probeer dan met ze te praten. Vaak realiseren mensen zich niet wat de buren kunnen horen.

Voorkom geluidhinder
Bij de inrichting van uw woning kunt u maatregelen nemen om geluidhinder te voorkomen en het woongenot voor u en uw medebewoners te optimaliseren. Harde vloerbedekking geeft aanzienlijk meer geluidhinder dan zachte vloerbedekking. Het gaat dan om zogenaamd contactgeluid via diverse elementen van de woning. Dit kan door de wanden, leidingen of andere zaken bij uw buren overlast veroorzaken.

Plaats meubilair, stereoapparatuur en huishoudelijke apparaten (wasmachine, enzovoorts) zo’n 3 tot 5 centimeter van de muur.
Onder stereomeubels en stoelpoten kunt u vilt of rubber aanbrengen.
Zachte materialen, zoals stoffen gordijnen en meubels dempen geluid. Ze beperken de geluidsoverdracht via de lucht.

LET OP! Het is ten strengste verboden om in de vloer te boren, te spijkeren of te hakken. U kunt de buizen en de leidingen raken van verwarming en andere installaties die in de afwerkvloer liggen met alle nare gevolgen van dien.

Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

Onder de harde vloerbedekking moet een geluidsisolerende laag worden aangebracht.

Als ondervloer moet een laag thermovilt (of gelijkwaardig) worden aangebracht.

De totale dikte van de vloerbedekking mag niet meer dat 15 mm zijn, inclusief onderlaag.

De vloer moet worden vrij gehouden van de wanden om geluidsoverdracht te voorkomen.

Er mag niet in de ondervloer worden gespijkerd.

De ondervloer mag niet verlijmd worden.

U bent zelf verantwoordelijk voor het repareren/herstellen van de dekvloer bij eventuele verwijdering

Indien voor onderhoudswerk de vloer gedeeltelijk moet worden verwijderd, bent u daarvoor verantwoordelijk en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Indien de vloer wordt verwijderd, mag er geen schade ontstaan aan de ondervloer. De oude plinten en stofdorpels moeten worden herplaatst.

U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de vloer (lakken, schuren e.d.).

De deuren mogen niet worden ingekort.

Er mag geen geluidsoverlast ontstaan bij de overige woningen.

LET OP! Mochten, ondanks de voorzorgsmaatregelen die wij u hier voorschrijven, omwonenden toch nog gegronde klachten melden met betrekking tot geluidsoverlast, dan dient u uw aangelegde vloer alsnog te verwijderen.

Bovengenoemde zijn richtlijnen en kunnen in individuele gevallen afwijken van de praktijk. Een en ander ter beoordeling van de verhuurder

Hiervoor dient u zelf contact op te nemen met een aannemer om toegang te krijgen tot uw woning. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor uw eigen rekening.

Als u een extra sleutel wilt van uw eigen voor- of achterdeur*, kunt u deze zelf bij laten maken bij een sleutelspecialist bij u in de buurt.

Een aantal portieken of gemeenschappelijke ruimten hebben een slot waar meerdere bewoners gebruik van maken. Deze sleutels zijn gecertificeerd. Als u daar een extra sleutel van wilt, dient u hiervoor toestemming te vragen bij MVGM. Neem hierover contact op met MVGM en houdt het nummer wat op de sleutel staat bij de hand. MVGM zal u schriftelijk toestemming geven voor het laten bijmaken van een sleutel.

U dient deze schriftelijke toestemming en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar een desbetreffende sleutelspecialist.

Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht bij het bestellen van een extra sleutel.

*Niet gecertificeerd

Als u een extra badge of handzender wilt*, dient u hiervoor contact op te nemen met MVGM.

De kosten hiervoor komen altijd voor rekening van de huurder.

Indien een badge of handzender defect is, dient u hiervoor contact op te nemen met MVGM. Zij zullen zorgdragen voor een nieuwe badge of handzender.

*Niet bij ieder complex mogelijk

Als u overlast ervaart van uw buren wordt u in eerste instantie gevraagd zelf contact op te nemen met de veroorzaker. Onze ervaring is dat de veroorzaker het vaak niet met opzet doet en een goed gesprek het probleem vaak al verhelpt.
Uit ervaring kunnen wij zeggen dat een rechtszaak een extreem langdurig proces is wat zelden leidt tot de uitzetting van de overlastgever.

Informatie over het melden van overlast
Op het overlastformulier worden u een aantal vragen gesteld. Op deze manier wordt het voor MVGM duidelijk welke acties u heeft ondernomen en of dat er andere instanties zijn ingeschakeld.Het formulier moet zo volledig en specifiek mogelijk ingevuld worden.

Welke klachten kan MVGM in behandeling nemen?

 • Geluidsoverlast, zoals bijvoorbeeld langdurig overlast van een muziekinstallatie, huisdieren, extreme woon- en leefgeluiden etc.
 • Stankoverlast veroorzaakt door uw buren of op het terrein van het complex.
 • Vervuiling bij uw buren of op het terrein van het complex
 • Bijvoorbeeld het kweken van hennep in een woning of het verhandelen van drugs op het terrein van het complex.

Welke klachten kan MVGM niet in behandeling nemen?
Wanneer uw buren geen huurders zijn van een woning van MVGM is het voor ons moeilijker om contact op te nemen. Wij raden u aan om eerst zelf contact op te nemen, hierna kunnen wij de betreffende overlastpleger aanschrijven. Wanneer de overlast niet stopt verwijzen wij u door naar buurtbemiddeling of de politie. 

Wanneer u niet in staat bent om het probleem samen met uw buren op te lossen kunt u het overlastformulier invullen.

Online overlastformulier
Vul ons online overlastformulier in door op de onderstaande link te klikken.
Online overlastformulier

Per e-mail of post
Wanneer het niet lukt om het online overlastformulier in te vullen kunt u gebruik maken van het formulier wat u kunt downloaden en e-mail versturen naar kcc.wonen@mvgm.nl of per post naar onderstaand adres:

MVGM Breda
Bijster 45
4817 HZ Breda

De servicekosten betaalt u iedere maand als een vast voorschot. Welke kosten u betaalt, is afhankelijk van wat uw woonsituatie is. Sommige huurders betalen alleen voor glas- en rioolverzekering. Bij andere woonsituaties worden ook extra services aangeboden, zoals schoonmaak van algemene ruimtes, een huismeester of het onderhoud van de gemeenschappelijke tuin.

Ook is het mogelijk dat het waterverbruik of de stookkosten bij de servicekosten zijn inbegrepen. Deze servicekosten zijn natuurlijk sterk afhankelijk van uw eigen verbruik. De hoogte van het voorschot wordt bepaald op het daadwerkelijke verbruik.

Wanneer kan ik mijn afrekening service- en/of stookkosten verwachten?MVGM Wonen streeft ernaar om de afrekening binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar aan de huurder te presenteren. Echter zijn wij afhankelijk van derden (zoals een VvE) voor de aanlevering van de benodigde gegevens, waardoor het niet altijd mogelijk is om de afrekening binnen zes maanden aan te leveren. Bij de afrekening wordt het voorschot verrekend met de daadwerkelijk gemaakte kosten.

U betaalt even veel in de zomer als in de winter
U betaalt alle maanden hetzelfde bedrag, ongeacht of deze in de zomer- of winterperiode vallen.

Stookt u meer of minder dan verwacht? Dan kan het zijn dat u bij de eindafrekening moet bijbetalen, of juist geld terugkrijgt.  

Ik heb maar een gedeelte van het jaar in de woning of het appartement gewoond. Moet ik toch voor het hele jaar betalen?
De afrekening van de stook- en servicekosten gaat over de periode dat u in de woning heeft gewoond. U hoeft niet voor het hele jaar te betalen.

Ik heb een vraag
Heeft u een vraag over de servicekosten dan kunt u ook contact opnemen door een e-mail te sturen naar servicekosten.wonen@mvgm.nl of telefonisch contact opnemen via 088 432 4878 (optie 2).

Ik heb een afrekening ontvangen en ben het hier niet mee eens
U kunt een e-mail of brief sturen naar de contactpersoon vermeld op de ontvangen afrekening. Vermeld hierin duidelijk wat uw vraag of bezwaar is over deze afrekening.

Kan ik mijn waarborgsom / bankgarantie verrekenen?
De waarborgsom / bankgarantie mag niet worden verrekend met uw huurverpliching.

U dient een email te zenden aan mutaties.wonen@mvgm.nl in deze email dient u uw naam, adres en woonplaats te vermelden.

Tevens uw oude rekeningnummer, het nieuwe rekeningnummer en de datum vanaf wanneer de aanpassing in dient te gaan.

Hoe kan ik mijn huur automatisch laten incasseren?  
U dient een email te zenden aan mutaties.wonen@mvgm.nl in deze email dient u uw naam, adres en woonplaats te vermelden.

Vervolgens ontvangt u van ons een Sepa-incassomachting welke u dient in te vullen en te retourneren aan MVGM Vastgoedmanagement, Postbus 300, 9700 AH GRONINGEN.

Ik heb een machtiging tot automatische incasso afgegeven, echter is mijn huur niet geincasseerd
Het is mogelijk dat wij getracht hebben de huur automatisch van uw rekening te incasseren, maar dat deze incasso niet heeft kunnen slagen.

Heeft u vragen neemt u dan contact op met debiteuren.wonen@mvgm.nl of 088-432 48 78.

Als u de huur niet kunt betalen en de achterstand is niet ontstaan door uw eigen schuld is het in sommige gevallen mogelijk een betalingsregeling te treffen. Daarvoor gelden enkele spelregels:

 • U dient uw verzoek tot een regeling per email in bij debiteuren.wonen@mvgm.nl;
 • De overeengekomen regeling mag maximaal 3 maanden duren;
 • U betaalt voor het afsluiten van de regeling € 14,95 (kosten voor rente en administratie);
 • Na afloop van de regeling komt u 12 maanden niet in aanmerking voor een regeling.

Indien uw betaling en de aanmaning elkaar hebben gekruist hoeft u niets te doen. Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met debiteuren.wonen@mvgm.nl of 088-4324878.

Wilt u n.a.v. de aanmaning een betalingsregeling treffen, zie de vraag betalingsregelingen.

Volgens onze administratie heeft u een of meerdere verplichtingen niet voldaan, de vordering is door ons overgedragen aan het incassobureau.

Voor alle vragen hieromtrent dient u contact op te nemen met het incassobureau.

Het rekeningnummer waarop u de huurverplichting dient over te maken kunt u opvragen via debiteuren.wonen@mvgm.nl of 088-432 48 78.

Uw huurprijs is opgebouwd uit kale huur en mogelijk een deel service- en/of stookkosten. Voor een overzicht kunt u contact opnemen met servicekosten.wonen@mvgm.nl of 088 – 432 48 78 (optie 2).

Hiervoor dient u te informeren bij de Belastingdienst: www.toeslagen.nl.

Een verhuurdersverklaring is een schriftelijk formulier over uw huurgedrag. Een nieuwe verhuurder vraagt om zo’n verklaring.

In de verhuurdersverklaring geven wij aan:

 • of u aan uw betalingsverplichtingen voldeed;
 • of u wel of geen overlast heeft veroorzaakt in uw woonomgeving;
 • andere zaken zoals: onderverhuur, het gebruiken van de woning voor doeleinden waarvoor de woning niet bestemd is, etc.

U kunt een verhuurdersverklaring per mail aanvragen via debiteuren.wonen@mvgm.nl.

De woning die u huurt is onderdeel van een woongebouw met huur- en koopwoningen. De eigenaren van de woningen zijn verenigd in een Vereniging van Eigenaren (VvE).

In de VvE worden de gemeenschappelijke belangen van alle eigenaren in een woongebouw geregeld. De VvE is verantwoordleijk voor het beheer en onderhoud van het gebouw, de gemeenschappelijke ruimten en de installaties. De VvE mag ook leefregels of een huishuidelijk reglement opstellen. Alle bewoners van het woongebouw dienen zich te houden aan de besluiten die de VvE neemt. De besluiten van de VvE worden uitvoerd door of in opdracht van het bestuur. Het bestuur bestaat uit eigenaren die zijn benoemd tijdens een VvE vergadering. De VvE vergadert een keer per jaar.

De VvE is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud in alle gemeenschappelijke gedeeltes van het gebouw. Dit zijn algemene ruimtes zoals de hal, het trappenhuis en de gangen. Installaties als bijvoorbeeld de lift zijn ook onderdelen van de gemeenschappelijke ruimtes.

Alle eigenaren betalen samen de kosten die gemaakt worden voor het beheer en onderhoud hiervan.

Als huurder betaalt u mee aan de volgende servicekosten (indien van toepassing)

 • Elektraverbruik van gemeenschappelijke gedeeltes;
 • Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke gedeeltes;
 • Waterverbruik voor gemeenschappelijke rekening;
 • Onderhoud van de tuin;
 • Huismeester
 • Stookkosten;
 • Individueel waterverbruik;
 • Kosten warmtebedrijf voor het opstellen van de afrekening.

De servicekosten worden per jaar bepaald op de ledenvergadering van de VvE. Hierna worden de kosten verdeeld over de eigenaren.

De hoogte van de kosten hangt af van het aantal huurappartementen. Deze kosten worden verdeeld over het aantal huurders.

Met vragen, klachten of reparatieverzoeken kunt u gewoon melden via ons Klant Contact Centrum, te bereiken op telefoonnummer 088-432 41 00.

Ook als het over de gemeenschappelijke gedeeltes, bijvoorbeeld een kapotte toegangsdeur, van het gebouw gaat. MVGM meldt de storing bij de betreffende VvE of aangestelde beheerder.

Als u overlast ervaart van uw buren wordt u in eerste instantie gevraagd zelf contact op te nemen met de veroorzaker. Onze ervaring is dat de veroorzaker het vaak niet met opzet doet en een goed gesprek het probleem vaak al verhelpt.
Uit ervaring kunnen wij zeggen dat een rechtszaak een extreem langdurig proces is wat zelden leidt tot de uitzetting van de overlastgever.

Informatie over het melden van overlast
Op het overlastformulier worden u een aantal vragen gesteld. Op deze manier wordt het voor MVGM duidelijk welke acties u heeft ondernomen en of dat er andere instanties zijn ingeschakeld.Het formulier moet zo volledig en specifiek mogelijk ingevuld worden.

Welke klachten kan MVGM in behandeling nemen?

 • Geluidsoverlast, zoals bijvoorbeeld langdurig overlast van een muziekinstallatie, huisdieren, extreme woon- en leefgeluiden etc.
 • Stankoverlast veroorzaakt door uw buren of op het terrein van het complex.
 • Vervuiling bij uw buren of op het terrein van het complex
 • Bijvoorbeeld het kweken van hennep in een woning of het verhandelen van drugs op het terrein van het complex.

Welke klachten kan MVGM niet in behandeling nemen?
Wanneer uw buren geen huurders zijn van een woning van MVGM is het voor ons moeilijker om contact op te nemen. Wij raden u aan om eerst zelf contact op te nemen, hierna kunnen wij de betreffende overlastpleger aanschrijven. Wanneer de overlast niet stopt verwijzen wij u door naar buurtbemiddeling of de politie. 

Wanneer u niet in staat bent om het probleem samen met uw buren op te lossen kunt u het overlastformulier invullen.

Online overlastformulier
Vul ons online overlastformulier in door op de onderstaande link te klikken.
Online overlastformulier

Per e-mail of post
Wanneer het niet lukt om het online overlastformulier in te vullen kunt u gebruik maken van het formulier wat u kunt downloaden en e-mail versturen naar kcc.wonen@mvgm.nl of per post naar onderstaand adres:

MVGM Breda
Bijster 45
4817 HZ Breda